"ON DOGAN" hususy kärhanasy barada

“On dogan” hususy kärhanasynyň merkezi  edarasy Aşgabat   şäherinde esaslandyrylyp, häzirki wagtda Türkmenistanyň öňdebaryjy söwda-senagat kompaniýalarynyň biri hasaplanylýar.

Işlerimiz

Sitrus miwelerini ýetişdirmek

Häzirki wagtda “On dogan” kompaniýasynyň Ahal welaýatynyň Ak-Bugdaý etrabynda oba hojalyk üçin niýetlenen 300 gektar ýeri bar, bakja önümleri we sitrus miwelerini ýetişdirmek bilen meşgullanýar.

Import we eksport

Kompaniýa esaslandyrylan gününden başlap, ekologiýa taýdan kepillenen we adam saglygyna peýdaly dürli oba hojalyk önümlerini daşary ýurt tükedijilerine eksporta we içerki bazara lomaý satuwa çykarýar.

Konsalting hyzmaty

Köp ýyllaryň dowamynda kompaniýa biziň sebitleýin ýurtlarymyzyň, essan hem, Eýranyň, Päkistanyň oba hojalyk önümleriniň iň gowy dünýä öndürijileri bilen jebis gatnaşyklary saklaýar